Sơ đồ tổ chức công ty

 
        Với sơ đồ tổ chức công ty ở trên chúng tôi là một tập thể thống nhất, nhân viên công ty và lực lượng bốc xếp và ban giám đốc công ty luôn đoàn kết nhằm nâng cao sự quản lý trong đội ngũ công ty và nâng cao hiệu quả công việc cho mỗi thành viên trong ban tổ chức công ty.
         With the organization chart above , we are a unified team, staffs and unloading worker and company’s management are always united in order to enhance the quality of management in the company and enhance the efficiency of work for each member.

Các tin khác

Thư ngõ bốc xếp.

Pháp nhân công ty

Hồ sơ năng lực công ty

Cam kết dịch vụ và lơi ích khách hàng.